Kirker på Gotland

Havdhem kyrka (Gotland)

Havdhem kirke er sannsynligvis viet til St. Dionysos. Koret (uten apsis) er den eldste delen av kirken, bygget på midten av eller i første halvdel av 1100-tallet.

Apsis er et tilbygg til koret. Det ble bygget omtrent samtidig med skipet, dvs. ca. 1200.

På kirkegården har man funnet kristne graver fra 1000-tallet.

Ca. 1250 ble det opprinnelige, lave tårnet erstattet av et høyere.

 

Hans Nielssøn Strelow: Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiske cronica, huor udi beskrifuis, huorledes Guthiland er opsøgt oc paafundet. Köpenhamn 1633

Strelow skriver i sin fascinerende Gotlands-historie:

«Aar Christi 1040. var en forfærdelig Pestilentze / strax Menniskerne vare døde / voxte der Orme i dennem / at de neppelig kunde komme til Jorden. Samme Aar begyntis på Siønem Kircke at byggis / oc Habdem Kircke.»

Hans Nielssøn Strelow: Cronica Guthilandorum. Den Guthilandiske Cronica, Huor udi beskrifuis / huorledis Guthiland er opsøgt oc paafundet / med Indbyggere besett / store ocmectige Heltis oc Indfødis Gierninger oc Driffter / ofuer all Verden aabenbaret oc naffnkundiget / it stritbare oc frimodig Folck / contracteret med Konningen aff Suerrig / deris Naboe / omvent til den Christelige Troe / aff S. Olao, Konning i Norrige / ligget til Lindkiøbings Biskops Stict. Aff Konning Waldemar den 4 i Dannemarck ofuervundet / deris Friheder frataget / Stappelen forstørret / med hvis mere sig hafuer tildraget / under vis Tid oc Aarstall / saa meget som hafuer værit at sancke oc udsøge. Aff Hans Nielssøn Strelow / Guthilender / Sogneprest til Wald oc Houffgren Sogner paa Guthiland. Prentet i Kiøbinghaffn aff Melchior Martzan., 1633.

 

Koret (uten apsis) er den eldste delen av kirken, bygget på midten av eller i første halvdel av 1100-tallet.

 

 

Apsis ble bygget ca. 1200.

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

 

 

Krusifiks

Krusifiks Havdhem kyrka, 1400-tall

Det vakre krusifikset er fra 1400-tallet.

 

Triumfkrusifikset i Havdhem kyrka (1400-tallet).

 

Krusifiks Havdhem kyrka

Den lidende Kristus på korset. Krusifiks fra 1400-tallet.

 

Krusifiks Havdhem kyrka

Krusifiks i Havdhem kirke.

 

Kalkmalerier

Et av vinduene har fragmenter av kalkmalerier som viser bysantinsk innflytelse.

 

Portaler

Portalen fra begynnelsen av 1200-tallet er laget av anonymmesteren Calcarius.

 

Tympanon har relieffer av Kristus og apostlene (Svahnström kaller det «insignieöverlämnandet»). Misjonsbefalingen?

 

Utsnitt av tympanon. «Insignieöverlämnandet.» Kristus overrekker helgensymbolene: nøkler til Peter og bok til Paulus.

 

Hode på portalens kapitel.

 

Hode på portalens kapitel.

 

Døpefonten

døpefont Havdhem kyrka

 

Gravminner

 

 

Alteroppsatsen

Altertavlen av sandstein er fra 1667. Den ble malt av Johan Bartsch d.y.

 

Nærbilde av altertavlen av sandstein fra 1667.

 

 

Den romanske kirken

Rundbuene på skipets fasade viser den opprinnelige høyden. Forhøyningen kan ha skjedd så sent som på slutten av 1500-tallet – etter brannen i 1580 en gang.

 

Rundbuefrisen fra den opprinnelige steinkirken.

 

Kirker på Gotland med bevarte deler av rundbuefriser

Bro kirke, Endre kirke, Eskelhem kirke, Grötlingbo kirke, Hablingbo kirke, Havdhem kirke, Hejnum kirke, Levide kirke, Roma kirke, Vamlingbo kirke, Vänge kirke, Väte kirke

Døpefonten i Bunge kirke er dekorert med rundbuer.

 

 

Rundbuefrise

Rundbuefrise som var øverst på den opprinnelige 1100-tallskirken.

 

Rundbuefrise

 

Apsis ble bygget på koret omtrent samtidig med skipet, dvs. ca. 1200. Blindarkadene minner om Drotten i Visby.

 

Kilder

Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan