Likpreken i bokform (liktaler, da. ligprædiken)

Ligprædiken 1628

Omtrent 1570 blir likprekener (liktaler, da. ligprædiken) populære. De besto av en biografisk del om avdøde og en forkynnende del. Behovet oppsto i adelen; man ønsket en lovprisning av den dødes personlige egenskaper, hans liv og gjerninger. Adelen klarte ikke å forhindre at liktalene fikk utbredelse utover adelens krets, men det ble etter hvert en skikk at kun biskoper skulle holde likprekener over adelige.

Ifølge en prosjektside på Universitetet i Oslo om Death In Early Protestant Tradition er det bevart mer enn 40 dansk-norske likprekener fra 1500-tallet. Den første, om Herulf Trolle, ble skrevet av Niels Hemmingsen i 1565. Fra tidsrommet 1565–1650 er det bevart hele 275 likprekener i bokform.

Troels-Lund forteller i 14. bok av sitt verk Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede at da liktalene kom i bokform, så hadde tonen tørket inn til «en pedantisk, religiøs Kancellistil. Den Humor, der glimtvis havde turdet komme til Orde i de første Ligprædikener efter Reformationen, var der nu ikke mindtse Spor af.»

Det synes å ha tatt litt av med disse likprekenene, for i 1624 så Christian IV seg nødt til å befale alle biskoper i Norge og Danmark om å anmode prestene til å være måteholdne med «Opregnelsen af Afdødes Levned og Bedrifter».

Etter hvert antar likprekenene form som et utvidet minneskrift: I tillegg til en beskrivelse av avdødes livsløp, fylte man også på med latinske og danske dikt, gravskrifter etc. over andre forfattere, «alt til Ære for den afdøde og hans Slægt». (Troels-Lund)

Tidslinje og eksempler på likprekenener

 • 1565 Den første bevarte likpreken, om Herulf Trolle, skrevet av Niels Hemmingsen.
 • 1570: Liktaler i bokform blir populære.
 • 1624 kong Christian IV befaler alle biskoper i Norge og Danmark om å anmode prestene til å være måteholdne med «Opregnelsen af Afdødes Levned og Bedrifter».
 • 1656:
  TOT, ELISABETH: Guds Børns Tilstand paa Jorden oc Velstand i Himmelen...Der Erlig oc Velbiurdig nu Salig hos Gud Jomfru Elisabeth Tot til Gladsax hendis Adelige Ligs Begængelse blef i Roeskild Domkircke holden den 18. Novembr. 1656...af Hans Claussøn Rosing. Sorø: Georg Hantsch 1656
 • 1670:
  MICHAEL HENRICHSØN, SOGNEPRÆST I ST. NICOLAI KIRCKE I KIØBENHAFFN. Guds Huusegne/De helliges Medborgere betreffne aff Den XV Davids Psalme hvilcke ord udi den Erlig oc Velb. Mands Nu S. Hos Gud Christopher Ilfeld Til Allesløff Saavelsom hans Unge S. Daatters/Ærlig oc Velb. Jomfrues/ Jomf. Anne-Helene Alfeld deres . Kiøbenhaffn, 1670
 • 1671:
  HENRICHSØN, MICHAEL: Eeen iblant Tusinde Befunden Velskicket i Liffvet Oc Velfaren i Døden Forestillet...(Ligprædiken over) Høyactbare oc meget Fornemme Mands, Nu Salig hos Gud Peder Pedersøn...Assessor udi Høyeste Ræt. Prentet af Christian Wering Acad, Bogtr. Kjøbenhavn 1671
 • 1674:
  FRIIS, PEDER SIGFRIDSSØN: Rachels Død Oc Israels Klage Uddraget af 1. Mos. Bogs XLVIII cap. v. 7, Der...Frue Elisabeth Høeg, Friherrinde af Holk...udi Herren var hensofvet... Kbhvn.: Matthias Jørgenssøn 1674
 • 1680:
  HENRICHSEN, MICHAEL: Den Evig-blomstrende Seyers- og Æres-Krans. Det er Dydens Udødelighed og den Dydiges Lof oc Løn & de Efterlevendes Minde
 • 1683:
  GRAWE, ERICK MOGENSSØN: Der Dend Høy-ædle oc Velbaarne Herre Erick Rosenkrantz til Rosenholm, hans Liig udi en fornemme Adelig oc anseelig Guds Børns forsamling i hans Soegne-Kircke Hornslet med Adelige Ceremonier hæderligen blef nedersat dend 14. Decembris, Anno 1681. Fremsat oc ved Guds Naade forklaret. Et godt Skifte, af 2. Corinth 5, 1-4. Kbhvn., trykt hos Johan Philip Bockenhoffer 1683
 • 1693:
  MULE CLAUSØN, HANS. Christi Hiertelag til sine Troende, som kan kiendis af Apoc. Cap. III, hvilcke Ord bleve efter Begiering udi Lig-Prædicken, der den Velædle og Velbr. Salig Frue, Fr. Elsebeth Scheffer, Hr. Politie-Mesters Velbr. Claus Raschis til Raschenberg/ Hendis Liig blev med Christelige Ceremonier Hederligen bested til sit Sove-Kammer og Hvile-sted udi Vor Frue Kircke i Nyborg den 9.Octob. 1690. Fremsatte og Forhandlede af Hans Mule Claussøn/Sogne-Præst der sammesteds. Kiøbenhavn, Joachim Schmedtgen, 1693.
 • 1729:
  WESTENGAARD, ELISABETH. Den Frommes Øye henvendt til Herren. Da Dend Velædle og Velbiurdige Nu Salige Frue Fr. Elisabeth Westengaard, Velbiurdig Hr. Krigs-Raad Hauchs, .udi Vor Frue Kirke I Aalborg den 25de Junii Aar 1728. Johan Jørgen Høpffner, København (1729).
 • Ca. 1730:
  Adelen slutter temmelig brått å interessere seg for likprekener, men bondestanden holder på skikken frem til medten av 1800-tallet.

 

Se her for kilder!

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum